Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “Zásady”) upravují, jakým způsobem nakládá provozovatel stránek s Vašimi údaji a informují o zásadách ochrany Vašeho soukromí.
  2. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, a proto se snažíme Vás co nejpřesněji a transparentně informovat o tom  za jakým účelem a na základě jakého právního základu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, komu mohou být Vaše osobní údaje předány, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů V případě, že budete potřebovat jakékoliv další vysvětlení, rádi Vám sdělíme podrobnosti.
  3. Tyto Zásady se vztahují na: zpracování osobních údajů, které v souvislosti s využíváním námi provozovaných webových stránek https://baroch-okna.cz/, zpracování osobních údajů, které provádíme během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace, zpracování osobních údajů, které provádíme během trvání obchodního vztahu s Vámi a s našimi dodavateli, zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností, zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů
  4. Účel zpracování údajů a právní základ zpracování

–  Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se liší na základě účelu zpracování. Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

  1. poskytování služeb a plnění smlouvy: Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat naše služby (tvorba cenové nabídky, instalace nových výplní, záruční a pozáruční servis, dodávky stavebních materiálů a hmot). Vždy vyžadujeme pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout naše služby v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů bychom Vám nemohli služby poskytnout a následkem by mohla být nemožnost uzavření smlouvy, jejího plnění. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
  2. plnění právních povinností. Vaše údaje zpracováváme zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy, kdy vzhledem k naší činnosti je nezbytně , včetně elektronické komunikace, seznamu kontaktních údajů a poskytovaných služeb a pro Vaší identifikaci.

Rozsah osobních údajů:

Pro plnění výše uvedených účelů můžeme požadovat a zpracovávat osobní údaje. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, datum narození či rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje, název obchodní firmy, identifikační nebo daňové identifikační číslo, další údaje, které souvisejí s konkrétními službami, které poskytujeme (např. údaje o Vašich obchodních partnerech, zaměstnancích nebo osobách, se kterými právně jednáte, spisové značky apod.

Ke zpracování Vašich osobních údajů vždy přistupujeme s maximální obezřetností a dbáme na jejich neustálou ochranu. Vaše údaje zpracováváme pouze k výše uvedeným účelům. Vaše osobní data zpracováváme v listinné podobě i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování. Vaše osobní údaje se obecně snažíme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých našich dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality našich služeb. Vaše osobní údaje získané v souvislosti zpracováváme po dobu trvání smlouvy, plnění povinností z ní plynoucích poté po dobu maximálně tří let a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních).

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a také případně poskytovatelům nezbytných služeb na základě uzavřených zpracovatelských smluv, které splňují podmínky Nařízení GDPR tak, aby byly Vaše údaje v bezpečí, vždy však pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního důvodu.

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte jako subjekt údajů následující práva:

– právo na přístup k osobním údajům (Toto právo znamená, že od nás kdykoliv můžete požadovat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají či nikoliv. V případě, že takové údaje zpracováváme, máte právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme a můžete žádat kopii těchto údajů)

– právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů (Toto právo znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Takový požadavek provedeme bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na naše aktuální technické možnosti.)

– právo na výmaz (Toto právo znamená, že v případě, že nás požádáte, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.)

– právo na omezení zpracování osobních údajů (Toto právo znamená, že nás můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme a nebo provedeme jiné úkony zpracování, které Vám zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.)

– právo na přenositelnost údajů (Toto právo znamená, že nás můžete požádat, abychom osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, předaly třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebudeme moci vyhovět.)

– právo vznést námitku (Toto právo znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. Jestliže vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku nejprve vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebudeme moci vyhovět.)

– Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů i. V případě, že nespokojenosti s vyřízením Vaší žádosti a uplatnění výkonu práva, máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.

– právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jste jej poskytli.

– V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí můžeme v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.